RSS

ประกาศ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย 3 /2553

นักศึกษาที่เรียนวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย  ภาคเรียนที่ 3 / 2553 
และมีที่รายชื่อต่อไปนี้  ไม่ได้ส่ง กิจกรรมที่ 6  

1.  นายนิวัฒน์  ลำพล
2.  นายพิเชษฐ์  ศรีกรด
3.  นายอธิวัฒน์  สีแก้ว

**  หากนักศึกษายืนยันว่าได้ส่งงานแล้ว  กรุณาดำเนินการตรวจงาน ด้วยตนเอง   โดยโทรฯนัดอาจารย์ก่อนล่วงหน้าค่ะ ***  
    
    อ.วงธรรม  สรณะ  6 ก.ค.54

Advertisements
 
 

ประกาศ!! ;” ว.การบริหารการพัฒนา

              ให้นักศึกษาปี 3 ม.2 ที่เรียน ว.การบริหารการพัฒนา   ย้ายมาเรียนที่ห้อง 335  ตึกมนุษย์ 

ในวันที่ 20  มิถุนายน  2554  เวลา 14.00 – 16.50 น. 

                                                                                                    อ.วงธรรม   สรณะ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 20, 2011 in คลังแห่งความคิด

 

กติกา มารยาท สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

กติกา/ระเบียบ สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา การบริหารการพัฒนา / การเมืองและการนำนโยบายไปปฏิบัติ

1. อนุญาตให้ขาดเรียนได้ 4 ครั้ง ถ้าขาดเกินกว่า 4 ครั้ง นักศึกษาจะต้อง ดรอป ในรายวิชานี้
2. อนุญาตให้ลาได้ 4 คร้ง ถ้าขาดเกินกว่า 4 ครั้ง นักศึกษาจะต้อง ดรอป ในรายวิชานี้
3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ผิดระเบียบมหาวิทยาลัย เช่น แต่งกาย(ยีนส์ ไว้หนวดเครา และอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ระเบียบ ม.) เซ็นต์ชื่อเข้าเรียน

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 6, 2011 in คลังแห่งความคิด

 

ประกาศ.(ว.การเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ)

นักศึกษาปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา Politics and Policy Imprementation กับ อ.วงธรรม  สรณะ  ให้สำเนา เอกสารประกอบการสอน  และหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง “การเมืองของพลเมือง:สู่สหัสวรรษใหม่“(พิมพ์ครั้งที่3) เขียนโดย เอนก  เหล่าธรรมทัศน์   

ได้ที่ ซุ้ม 4 (คุณสาว)ตั้งแต่วันอังคารที่ 7  มิถุนายนนี้เป็นต้นไป…..

 

 

 
1 ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 4, 2011 in คลังแห่งความคิด

 

ประกาศ (ว.การบริหารการพัฒนา)

นักศึกษาปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การบริหารการพัฒนา กับ อ.วงธรรม  สรณะ  ให้สำเนาเอกสารประกอบการสอน  และหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง “การใช้อำนาจ เป็นธรรมชาติของมนุษย์” เขียนโดย ประมวล รุจนเสรี    

ได้ที่ ซุ้ม 4 (คุณสาว)ตั้งแต่วันที่ 7  มิถุนายนนี้เป็นต้นไป…..

 
1 ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 4, 2011 in การบริหารการพัฒนา

 

ประกาศ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.00 น. เตรียมสอบระหว่างภาค
** 1. ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ)
** 2. จำนวน 60 ข้อ 30 คะแนน
2.1 หนังสือเรียน 40 ข้อ
2.2 หนังสือนอกเวลา 20 ข้อ
** 3. ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ ขนาด 2B ขึ้นไป และยางลบดินสอมาเพื่อใช้ในการสอบ

อ.วงธรรม สรณะ

 

ประกาศวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย

13 พฤษภาคม 54

1. ให้นักศึกษาไปซื้อหนังสือด้วยตนเอง ที่ซุ้ม คุณสาว ค่ะ
2. เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบได้แล้วนะคะ สอบบทที่ 1 – 3 และ หนังสือนอกเวลา วันที่ 28 พฤษภาคม นี้

 
1 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 13, 2011 in คลังแห่งความคิด

 
 
%d bloggers like this: