RSS

กิจกรรมที่ 6

เป็นกิจกรรมที่ กำหนดให้นักศึกษาสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น (ซึ่งให้เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาอาศัยอยู่)  ในการทำงาน ให้สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น  โดยนักศึกษาต้องระบุชื่อผุ้ให้สัมภาษณ์  / เขตพื้นที่ อปท.และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนให้มากที่สุด และสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้

1.  ท่านอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้นานแค่ไหน    ประกอบอาชีพอะไร

2.  ท่านเคยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการใด กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่  อย่างไร

3.  ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เป็นอย่างไร  (พึงพอใจกับการบริหารงานหรือไม่)

4.  ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรท้องถิ่นของท่าน ควรปรับปรุงด้านใด  อย่างไร

5.  กิจกรรม  หรือ งานหลักๆ ที่ท่านมักพบว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน ทำอยู่เสมอๆ คืออะไร 

6. ท่านเข้ามีส่วนร่วมในกับการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่  (กิจกรรมอะไร  เพราะอะไร)

7.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำงานของ อปท

โดยให้นักศึกษา   คลิก!!!    ส่งรายงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่นี่

Advertisements
 

9 responses to “กิจกรรมที่ 6

 1. ajaniew

  มิถุนายน 6, 2011 at 12:59 PM

  มีเพือนเราส่งมาแล้ว 1 ท่าน ยินดีด้วยนะคะ

   
 2. นายสุกิจ กิตติศาสตรา พช'35 5127021015

  มิถุนายน 11, 2011 at 1:03 PM

  นายสุกิจ กิตติศาสตรา พช’35
  5127021015
  1. ท่านอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้นานแค่ไหน ประกอบอาชีพอะไร
  ชื่อ นายสมศักดิ์ ดิษฐลักษณ์ รับราชการ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต1 อยู่ในพื้นที่นาน 35 ปี
  2. ท่านเคยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการใด กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร
  เคย โดยมีโครงการเช่น : โครงการอาสาสัญจรพบประชาชน,โครงการอบรมจริยธรรมร่วมกับโรงเรียนในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,โครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิต,โครงการแข่งกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2554 ฯลฯ อีกมากมาย
  3. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เป็นอย่างไร (พึงพอใจกับการบริหารงานหรือไม่)
  พอใจในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากข้าราชการประจำจะต้องคล้อยตามไปกับข้าราชการการเมือง และมีการเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมบางครั้ง(วาระไม่สำคัญ)แต่ผลการตัดสินใจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทีมบริหาร
  4. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรท้องถิ่นของท่าน ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
  – การมีส่วนร่วมของชุมชน ควรให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมมากขึ้น
  – ก่อนเลือกตั้ง และหลังเลือกตั้ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีความเสมอต้นเสมอปลายมากกว่านี้
  – ควรเชิญบุคลากร ภาครัฐ/เอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
  5. กิจกรรม หรือ งานหลักๆ ที่ท่านมักพบว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน ทำอยู่เสมอๆ คืออะไร
  – วันเฉลิมพระชนม์พรรษา , วันแม่
  – การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  – เหตุการณ์เร่งด่วน
  6. ท่านเข้ามีส่วนร่วมในกับการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ (กิจกรรมอะไร เพราะอะไร)
  มี เช่น – ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพราะได้รับการแต่งตั้งจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกรรมการตัดสินต้นเทียน – เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง
  7.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำงานของ อปท
  ควรจัดทำเกณฑ์การประเมินการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน และตั้งองค์กรซึ่งทำหน้าที่ประเมิน(หน่วยประเมินภายนอก)ทุกๆองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,ทุกๆ 3 ปี และประกาศผลการประเมินให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

   
 3. นาย พงศ์เทพ งามสลัก

  มิถุนายน 16, 2011 at 10:13 AM

  นาย พงศ์เทพ งามสลัก
  พัฒนาชุมชน 35 เลขที่ 10
  กิจกรรมที่6 สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น
  สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น ระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ / เขตพื้นที่ อปท.และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  โดยให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้

  1. ท่านอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้นานแค่ไหน ประกอบอาชีพอะไร
  ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในตำบลหนองเสม็ดตั้งแต่แรกเกิด 11 พ.ค.2483 จนถึงวันที่ 16 ส.ค.2501 ย้ายไปอยู่อำเภอแหลมงอบถึงปีพ.ศ.2511และอาศัยอยู่บ้านเกิดจนถึงปัจจุบัน อายุ 71 ปี
  2. ท่านเคยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรม / โครงการใด กับองค์กรปกรองท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร
  เคยร่วมโครงการพัฒนาครอบครัว พบว่าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
  3. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เป็นอย่างไร(พึงพอใจกับการบริหารงานหรือไม่)
  ในด้านการบริการประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน บริการได้ดีมาก
  4. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรท้องถิ่นของท่าน ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ยังมีน้อยมาก มักจะได้ยินเจ้าหน้าที่ของ อปท. พูดว่า ไม่ต้องทำอะไรให้มาก มีวัด 4 วัด ก็ทำ 4 อย่างพอ
  5. กิจกรรม หรือ งานหลักๆที่ท่านมักพบว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน ทำอยู่เสมอๆคืออะไร
  งานส่งเสริมสุขภาพประชาชน การรณรงค์ป้องกันโรค ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต งานรักษาความสงบ และป้องกันอุบัติภัย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
  6. ท่านเข้ามีส่วนร่วมในกับการทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ (กิจกรรมอะไร เพราะอะไร)
  -งานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ วางแผนทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการดูแลผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
  -งานเกี่ยวกับเด็ก ทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กก่อนเกณฑ์
  7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำงานของ อปท.
  งานด้านวัฒนธรรมทุกๆด้าน งานฟื้นฟูงานฝีมือ ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น ดนตรีนาฏศิลป์ไทยที่ถูกลืม การแสดงศิลปะพื้นบ้าน รวมทั้งภาษาพูด การใช้ภาษาถูกเปลี่ยนแปลงไปหมด สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องควรจะร่วมมือกันแก้ไข เพื่ออนุรักษ์ไว้

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 16, 2011 at 4:44 PM

   นักศึกษาส่งงานใน แบบฟอร์ม ที่กำหนดหรือเปล่าคะ จริงๆแล้วงานชิ้นนี้ ต้องไม่ปรากฎในบล๊อกนี้นะคะ

    
 4. นายกานต์พงศ์ เลิศรัตนาวรชัย

  มิถุนายน 17, 2011 at 2:39 PM

  ชื่อ-สกุล นายกานต์พงศ์ เลิศรัตนาวรชัย สาขาวิชา พัฒนาชุมชน รุ่น 34
  เลขที่ 1 รหัสนักศึกษา 5027024001
  กิจกรรมที่ 6
  กำหนดให้นักศึกษาสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น (ซึ่งให้เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาอาศัยอยู่) ในการทำงาน ให้สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น โดยนักศึกษาต้องระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ / เขตพื้นที่ อปท.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนให้มากที่สุด และสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้
  1. ท่านอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้นานแค่ไหน ประกอบอาชีพอะไร
  – ชื่อ นางฉันทนา เต็มปรีชา อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา 30 ปี ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ทำสวนยาง
  และรับราชการ

  2. ท่านเคยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการใด กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร
  – เคยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยการร่วมกันทำความสะอาดในเขตชุมชน เก็บขยะ ทำความสะอาดลานวัด และกิจกรรมการประชุมประชาคม

  3. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เป็นอย่างไร (พึงพอใจกับการบริหารงานหรือไม่)
  – การบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง คือ ในตอนนี้ฝ่ายบริหารยังไม่เข้าถึงประชาชนเท่าที่ควร จึงทำให้ไม่ทราบถึงปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข และไม่ค่อยได้รับการพัฒนา

  4. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรท้องถิ่นของท่าน ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
  – ควรปรับปรุงในด้านการเข้าถึงประชาชน คือพยายามลงพื้นที่พบประชาชนให้มากกว่าเดิมเพื่อประสานงานและรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขได้อย่างจริงจัง

  5. กิจกรรม หรือ งานหลักๆ ที่ท่านมักพบว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน ทำอยู่เสมอๆ คืออะไร
  – การทำพิธีในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ , วันแม่ และวันปิยมหาราช ฯลฯ

  6. ท่านเข้ามีส่วนร่วมในกับการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ (กิจกรรมอะไร เพราะอะไร)
  – เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมประชาคม กิจกรรมการเก็บขยะ ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ในเขตชุมชน การเข้าร่วมอบรมโดยการศึกษาดูงาน

  7.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำงานของ อปท.
  – อยากให้ฝ่ายบริหารกับประชาชนร่วมกันทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่ม

   
 5. นายกานต์พงศ์ เลิศรัตนาวรชัย

  มิถุนายน 17, 2011 at 4:59 PM

  ชื่อ-สกุล นางสาวจันทรา บุญยก สาขาวิชา พัฒนาชุมชน รุ่น 34
  เลขที่ 3 รหัสนักศึกษา 5027024003
  กิจกรรมที่ 6
  กำหนดให้นักศึกษาสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น (ซึ่งให้เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาอาศัยอยู่) ในการทำงาน ให้สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น โดยนักศึกษาต้องระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ / เขตพื้นที่ อปท.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนให้มากที่สุด และสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้
  1. ท่านอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้นานแค่ไหน ประกอบอาชีพอะไร
  นางสุภาณี รัตนเสวก อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา 20 ปี ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้
  และรับราชการ
  2. ท่านเคยเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการใด กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร
  เคย คือ 1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2.โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 3.โครงการปลูกหญ้าแฝก
  3. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เป็นอย่างไร
  (พึงพอใจกับการบริหารงานหรือไม่)
  การบริหารงานของ อปท.อยู่ในระดับค่อนข้างดี คือ มีการทำงานเป็นระบบ จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ได้ดี และมีกิจกรรมที่หลากหลาย
  4. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรท้องถิ่นของท่าน ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
  ควรปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในบางโครงการหรือบางกิจกรรมประชาชนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดที่แน่นอน มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
  5. กิจกรรม หรือ งานหลักๆ ที่ท่านมักพบว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน ทำอยู่เสมอๆ คืออะไร
  การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่น ด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณสุข เป็นต้น
  6. ท่านเข้ามีส่วนร่วมในกับการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ (กิจกรรมอะไร เพราะอะไร)
  เข้าร่วม คือกิจกรรมการทำ 5 ส ในสำนักงานและในบ้านของตนเอง เป็นการจัดระเบียบสิ่งของต่างๆให้อยู่ในความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระบบระเบียบ เพื่อสะดวกในการใช้งานและจัดเก็บให้เข้าที่
  7.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำงานของ อปท.
  อยากให้ อปท.มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
  และประชาชน

   
 6. ฉัตรชัย

  มิถุนายน 17, 2011 at 5:40 PM

  นายฉัตรชัย เข็มดี
  เลขที่ 5027024005
  สาขาวิชา พัฒนาชุมชน รุ่น 34
  กิจกรรมที่ 6 สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น
  สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น ระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ / เขตพื้นที่ อปท. อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้
  1. ท่านอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้นานแค่ไหน ประกอบอาชีพอะไร
  – นายสนั่น รื่นรมย์ อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมาประมาณ 30 ปี ประกอบอาชีพทำสวน
  2. ท่านเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการใด กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร
  – เคยเข้าประชุมประจำเดดือนของหมู่บ้าน
  – เคยเข้าประชุมเศรษฐกิจพอเพียงนของหมู่บ้าน
  – เคยเข้าประชุมกองทุนแม่ของหมู่บ้าน
  – เคยเข้าประชุมธนาคารต้นไม้ของหมู่บ้าน
  3. ท่านคิดว่า การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไร (พึงพอใจกับการบริหารงานหรือไม่)
  – พึงพอใจ
  4. ท่านคิดว่าการบริหารงานในองค์กรท้องถิ่นของท่าน ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
  – ควรปรับปรุงเรื่องเศรษฐกิจที่ยังยืน
  5. กิจกรรมหรืองานหลักๆ ที่ท่านมักพบว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่านทำอยู่เสมอๆ คืออะไร
  – การเข้าประชุมประจำเดือน
  – การรับรองครัวเรือน..เรื่องยาเสพติด
  6. ท่าเข้ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรือไม่ (กิจกรรมอะไร เพราะอะไร)
  – มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม เพราะเป็นหน้าที่
  7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำงานของ อปท.
  – ควรช่วยกันปลูกฝังเยาว์ชนให้มีจิตอาสาจะได้ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

   
 7. ผผผ

  มิถุนายน 17, 2011 at 8:29 PM

  เพื่อนส่งงานใน แบบฟอร์ม ดิ

   
 8. ajaniew

  กรกฎาคม 6, 2011 at 1:46 PM

  นักศึกษาที่รายชื่อต่อไปนี้ ไม่ได้ส่ง กิจกรรมที่ 6

  1. นายนิวัฒน์ ลำพล
  2. นายพิเชษฐ์ ศรีกรด
  3. นายอธิวัฒน์ สีแก้ว

  ** หากนักศึกษายืนยันว่าได้ส่งงานแล้ว กรุณาดำเนินการตรวจงาน ด้วยตนเอง โดยโทรฯนัด
  อาจารย์ก่อนล่วงหน้าค่ะ ***

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: