RSS

แนวการสอน

ประมวลการสอน (Course Syllabus) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจทฤษฎี การปกครองท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการปกครองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงประวัติและพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลาง

หัวข้อวิชา (Course Outline)
1. แนวความคิดเกี่ยวกับกำเนิดของรัฐ 6 คาบ
2. แนวคิดของการปกครองท้องถิ่น 3 คาบ
3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น 6 คาบ
4. ความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นไทย 3 คาบ
5. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 6 คาบ
6. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 6 คาบ
7. การกำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 คาบ
8. กระบวนการการพัฒนาการบริหารงานท้องถิ่น 6 คาบ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1 บรรยาย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2 กำหนดประเด็น ให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนเรียน
3 แบ่งกลุ่มย่อย ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน ๆในชั้นเรียน
4 นำความรู้ที่นักศึกษาได้พบเห็น ในอภิปราย และสร้าง แผนภูมิความคิดเห็น

สื่อการเรียนการสอน
1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน
2 power point ,วีดีทัศน์
3 สื่อการสอนออนไลน์ ส่งงาน กิจกรรม https://ajaniew.wordpress.com/

การวัดและประเมินผล
คะแนนเก็บ 60 คะแนน ประกอบด้วย
1.การชั้นเรียน 10 คะแนน
2. การทำกิจกรรม 30 คะแนน
3. สอบกลางภาค 20 คะแนน
คะแนนปลายภาค 40 คะแนน

การประเมินผล
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
ระดับคะแนน A = 80-100
ระดับคะแนน B+ = 75-79
ระดับคะแนน B = 70-74
ระดับคะแนน C+ = 65-69
ระดับคะแนน C = 60-64
ระดับคะแนน D+ = 55-59
ระดับคะแนน D = 50-54
ระดับคะแนน F = 0-49

ตำรา เอกสาร หนังสืออ่านประกอบ แหล่งการศึกษาค้นคว้านอกเวลา
โกวิทย์ พวงงาม. (2535). การปกครองท้องถิ่นไทย.พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ: พิมพ์ที่ บริษัท ส.เอเซียเพรส จำกัด.
จักรกริช นรนิติผดุงการ(ดร.).(2545).สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับกระทรวงมหาดไทย.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มติชน.
อุดร ตันติสุนทร,(2548).ท้องถิ่นเข้มแข็ง:ประชาธิปไตยมั่นคง,กรุงเทพฯ:มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
อเนก เหล่าธรรมทัศน์,(2545),สาระสำคัญของการเมือง ประชาธิปไตยท้องถิ่น และการปกครองส่วนท้องถิ่น.กรุงเทพฯ:บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จำกัด.

Advertisements
 

2 responses to “แนวการสอน

 1. นายสุกิจ กิตติศาสตรา (เด่น)

  เมษายน 10, 2011 at 8:48 AM

  รายงานตัวครับ พช.รุ่น 35
  ทดสอบครับ น่่าจะผ่าน

   
 2. ajaniew

  พฤษภาคม 2, 2011 at 2:45 PM

  สวัสดีค่ะ / ยินดีต้อนรับค่ะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: