RSS

กิจกรรมที่1 สำหรับ ปี 4 หมู่ที่ 2 และ 3

lค้นคว้า แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย  (ใคร กล่าวถึง นโยบายไว้ว่าอย่างไร)  ตัวอย่างเช่น
 
อริสโตเติล (อ้างใน วรเดช จันทรศร,2544หน้า 50) กล่าวว่า การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ  โดยเป็นการต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและอิทธิพลในการบริหารบ้านเมือง
บรรณานุกรม
วรเดช  จันทรศร,(2544),ปรัชญาการบริหารงานภาครัฐ,กรุงเทพ : สหายบล็อกและการพิมพ์.
 
 

*** ไม่ซ้ำ คน  หนังสือไม่ซ้ำเล่ม 
ส่งทางเวปไซค์  www.ajaniew.wordpress.com   หมดเขตส่งวันเสาร์ 11  มิถุนายน 54
 
 
 
 
Advertisements
 

85 responses to “กิจกรรมที่1 สำหรับ ปี 4 หมู่ที่ 2 และ 3

 1. เกียรติศักดิ์ แสงสุวรรณ

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:01 AM

  นายเกียรติศักดิ์ แสงสุวรรณ เลขที่ 5117443004 เอก รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3
  Lynton Caldwell (1970) ได้ให้ความหมายของนโยบายของรัฐว่าบรรดาการตัดสินใจอย่างสัมฤทธิ์ผลที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่สังคมอนุญาตหรือห้ามมิให้กระทำ การติดสินใจดังกล่าวอาจออกมาในรูปคำแถลงการณ์กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำพิพากษา
  บรรณานุกรม
  รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน,(2549),นโยบายสาธารนะ,กรุงเทพฯ,สำนักธรรกมลการพิมพ์

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:25 AM

   เกียรติศักดิ์ โปรดระบุ พ.ศ. และ หน้า ด้วยค่ะ

    
 2. นางสาวธัญญธร นิลนนท์

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:01 AM

  นางสาวธัญญธร นิลนนท์ เลขที่ 5117443013 เอก รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3
  คาร์ล เจ. ปรีดรีช (Friedrich,1963:3 อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ,2540:2) กล่าวว่า นโยบาย คือข้อเสนอสำหรับแนวทางการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทั้งอุปสรรค และโอกาสบางประการด้วย อุปสรรคและโอกาสที่พึงมีนั่นเองที่ผลักดันให้มีการเสนอนโยบายขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ และเอาชนะสภาพการณ์เช่นนั้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง
  บรรณานุกรม
  ชลพรรณ ออสปอนพันธ์,(2549),นโยบายสาธารณะและการวางแผน,จันทบุรี:สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

   
 3. ลิขิต จรกิจ

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:03 AM

  นายลิขิต จรกิจ 5117443031 ปี 4 หมู่ 3 รปศ
  ศาสตราจารย์ Stuart S. Nagel (อ้างใน ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ 2535 หน้า 99) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะว่า “โดยทั่วไปหมายถึงการกำหนดและตัดสินว่าทางเลือกของการวิเคราะห์นโยบาย การตัดสินใจ หรือมรรควิธีใดดีที่สดเพื่อช่วยให้ชุดของเป้าประสงค์ ที่กำหนดบรรลุผลสำเร็จ โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ กับเป้าประสงค์”

  บรรณานุกรม
  ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ ,(2535), การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุคใช้,กรุงเทพ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   
 4. กรวิทย์ วิชาชัย

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:18 AM

  นาย กรวิทย์ วิชาชัย รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 3 5117443002

  ปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่าการเมืองควรให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎร คือ ความเชื่อพื้นฐานว่า มนุษย์ไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาลอยๆแต่เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมของนักคิด “Context” เป็นการศึกษาแนวทางในการอธิบายความคิดของนักคิดคนนั้นๆในขณะเดียวกัน “text” ตัวบทก็มีความสำคัญเท่าๆกันกับ”context”/บริบท

  คณะอนุกรรมการฝ่ายศึกษาวิจัยและประมวลผลของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์. ชีวประวัติย่อของนาย ปรีดี พนมยงค์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 2544

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:26 AM

   ปรีดี พนมยงค์ กล่าวไว้ ในหน้าใด โปรดระบุให้ครบตามที่กำหนดค่ะ

    
 5. นางสาววราภรณ์ สิงห์ทา

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:36 AM

  นางสาววราภรณ์ สิงหทา หมู่ 3 5117443036
  รุสโซ (อ้างใน สมนึก ชูวิเชียร ,2548 หน้า 240 ) กล่าววา สิ่งที่เลวที่สุดคือการเกิดความไม่เท่าเทียมกัน มีการใช้เหตุผลบิกเบือน ประชาชนไม่เพียงพอใช้เหตุผลคำนวณข้อเปรียบเทียบของตนบนความสูญเสียของคนอื่น เหตุผลเพียงอย่างเดียวคลายเป็นที่มาของความภาคภูมิใจตนเองมากไป เขาต้องรู้วิชาปรัชญาเพื่อตัวเองและแสดงความเหนือกว่าทางความรู้ สิ่งที่ร้ายที่สุดคือประชาชนที่มีอารยธรรมใช้เหตุผลเพื่อสร้างปรัชญา ที่สนับสนุนเสรีภาพทางการเมืองและส่วนบุคคล

   
 6. นางสาวสกุลวดี สูงสกุล

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:37 AM

  นางสาวสกุลวดี สูงสกุล เอกรัฐประศาสนสาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443042

  เจมส์ แอนเดอร์สัน (Jame Anderson) ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า เป็นแนวทางปฏิปฏิบติที่กำหนดขึ้นเพื่อตอบต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออกนัยหนึ่งคือ แนวทางที่รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานันเอง
  บรรณานุกรม
  กุลธน ธนาพงศธร “การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางนโยบายสาธารณะ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีการศกษาทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 8-150. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
  กุล

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:27 AM

   เจมส์ แอนเดอร์สัน (Jame Anderson) (อ้างไว้ในที่ใด หน้าใด) โปรดระบุให้ครบถ้วน

    
 7. นางสาวสลาวดี เกตแก้ว

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:43 AM

  นางสาวสลาวดี เกตุแก้ว หมู่ 3 5117443044
  โยเซฟ ชุมปีเตอร์ (อ้างใน ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลายประเทศ,2543,หน้า 29 ) กล่าวว่า การจัดแจงทางสถาบันเพื่อการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งในทางสถาบันนั้นปัจเจกชนอาจแสวงหาอำนาจที่จะตัดสินใจด้วยวิถีทางแห่งการ ต่อสู้แข่งขันทางนโยบาย เพื่อคะแนนเสียงของประชาชน

  บรรณาณุกรม
  อมร รักษาสัตย์และคณะ ,2543,ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครอง
  หลายประเทศ,กรุงเทพ:สำนักพิมพ์แห้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 8. วุฒิชัย แก้วอำนาจ

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:45 AM

  นาย วุฒิชัย แก้วอำนาจ รัฐประศาสนศษสตร์ หมู่3 5117443040
  Kenneth Prewith and Sidney Verba (1983: 652-653) นโยบายสาธารณะ คือ พันธะสัญญาระยะยาวในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นแบบแผนของรัฐบาล โดยมุ่งถึงสิ่งที่รัฐบาลกระทำจริงมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจในนโยบายสาธารณะของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน ประชาชนต้องติดตามการบัญญัติกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและการนำนโยบายไปปฏิบัติของฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
  บรรณานุกรม
  นโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
  ดร. ศศิชา สืบแสง(น.อ.วรวุธ ตรวจเรียบเรียง / น.ส.ประภารัตน์ พิมพ์)ภาคหนึ่ง : http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2189.0

   
 9. กรวิทย์ วิชาชัย

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:49 AM

  นาย กรวิทย์ วิชาชัย รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่3 5117443002
  James E. Anderson (1994: 5-6) กล่าวคือ แนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระทำที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม โดย มีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้องกระทำให้สำเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจกระทำหรือเสนอให้กระทำเท่านั้น เป็นการจำแนกให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับ การตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระหว่างการเลือกทางเลือกที่ต้องเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives)
  บรรณานุกรม
  นโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ,ดร. ศศิชา สืบแสง(น.อ.วรวุธ ตรวจเรียบเรียง / น.ส.ประภารัตน์ พิมพ์),ภาคหนึ่ง : http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2189.0

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:29 AM

   หาข้อมูลเฉพาะในหนังสือเท่านั้น (ส่งใหม่ค่ะ)

    
 10. นางสาววราภรณ์ สิงห์ทา

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:49 AM

  นางสาววราภรณ์ สิงหทา หมู่ 3 5117443036
  รุสโซ (อ้างใน สมนึก ชูวิเชียร ,2548 หน้า 240 ) กล่าววา สิ่งที่เลวที่สุดคือการเกิดความไม่เท่าเทียมกัน มีการใช้เหตุผลบิกเบือน ประชาชนไม่เพียงพอใช้เหตุผลคำนวณข้อเปรียบเทียบของตนบนความสูญเสียของคนอื่น เหตุผลเพียงอย่างเดียวคลายเป็นที่มาของความภาคภูมิใจตนเองมากไป เขาต้องรู้วิชาปรัชญาเพื่อตัวเองและแสดงความเหนือกว่าทางความรู้ สิ่งที่ร้ายที่สุดคือประชาชนที่มีอารยธรรมใช้เหตุผลเพื่อสร้างปรัชญา ที่สนับสนุนเสรีภาพทางการเมืองและส่วนบุคคล

  บรรณานุกรม
  สมนึก ชูวิเชียร.2535-2540,ความต้องการทางการเมืองแบบตะวันตก,กรุงเทพ:บริษัทแอลเอ็ม ครีเอชัน แอนด์ พริ๊นติ้ง จำกัด

   
 11. สถาพร ดีชัยรัมย์

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:51 AM

  นาย สถาพร ดีชัยรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่3 5117443043
  Heinz Eulau and Kennett Prewitt (1973: 465) หมายถึง การตัดสินใจที่มีจุดยืนของรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการกระทำที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีพันธะผูกพันในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

  บรรณานุกรม
  นโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ,ดร. ศศิชา สืบแสง(น.อ.วรวุธ ตรวจเรียบเรียง / น.ส.ประภารัตน์ พิมพ์),ภาคหนึ่ง : http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2189.0

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:35 AM

   อนุญาตให้หาข้อมูลเฉพาะในหนังสือเท่านั้น (ส่งใหม่ค่ะ)

    
 12. ธนพล แสงสด

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:52 AM

  อันนี้ผิดครับ ขอแก้ใหม่

   
 13. นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์สวัสดิ์

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:52 AM

  นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ปี4 หมู่ 4 รหัส 5117443050

  ไอรา ชาร์แคนสกี้ กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐจัดทำขึ้น อาทิ การจัดบริการสาธารณะการออกกฎหมายและ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆและการจัดพิธีกรรมอันถือเป็นสัญลักษณ์ของสังคม เป็นต้น
  บรรณานุกรม
  อมรรัตน์ รักษาสัตย์ การพัฒนานโยบาย พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2520) หน้า 2
  อมรร

   
 14. นายอดิศักดิ์ สำราญฤทุกข์

  มิถุนายน 9, 2011 at 11:58 AM

  นายอดิศักดิ์ สำราญฤทุกข์ หมู่ 3 5117443052
  Brain W. Hogwood and Lewis A. Gun (อ้างใน นโยบายเกษตรไทย หน้า 25) กล่าวคือ ในภาษาอังกฤษตัวว่านโยบาย หรือ โพลิติเคอร์ มีใช้ในความหมายต่างๆการเช่น หมายถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หมายถึง วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย แนวทาง หรือข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ปฏิบัติ การตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งและการปฏิบัติงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึงหลักการที่จะนำไปพิจารณาในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ

  บรรณานุกรม
  โสภิณ ทองปาน,นโยบายเกษตรไทย,มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์,กรุงเทพมหานคร

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:36 AM

   ไม่ปรากฎ พ.ศ.ของแหล่งที่มา

    
 15. นาย อภรักษ์ พิมล

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:00 PM

  นาย อภิรักษ์ พิมล หมู่ 3 หรัส 5117443054
  เมอริลี่ เอส.กรินเดิล กล่าวคือ นโยบายหรือโครงการที่ได้กำหนดขึ้นไว้อย่างสวยหรูนั้น ไม่อาจนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้ ด้วยสาเหตุมากมายหลายประการหรือเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วผมลัพธ์ที่ออกมาเป็นคนละอย่างกลับที่ได้วางนโยบาย/โครงการไว้ เพือค้นหาถึงสาเหตุ”ความสำเร็จ”หรือ”ล้มเหลว”ของนโยบาย/โครงการต่างๆ
  บรรณานุกรม ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546
  มหา

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:38 AM

   .พ.ศ.อะไร? หน้าที่ไหร่คะ ส่งข้อมูลไม่ครบค่ะ กรุณาส่งใหม่ ……

    
 16. นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์สวัสดิ์

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:00 PM

  นางสาวสุรีรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ เอก ร.ป.ศ. ปี 4 หมู่ 3

  ไอรา ชาร์แคนสกี้ กล่าวว่านโยบายสาธารณะหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐจัดทำขึ้น อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ และการจัดพิธีกรรมอันถือเป็นสัญลักษณ์ของสังคม
  บรรณานุกรม
  อมร รักษาสัตย์ การพัฒนานโยบาย พิมพ์ครั้งที่ 2(กรุเทพมหานคร:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2520) หน้า 2

   
 17. กฤตภัด ตังสุรัตน์

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:00 PM

  นายกฤตภัด ตังสุรัตน์ รปศ ปี 4 หมู่ 3 รหัส 5117443015
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2544 :1-5) หน้า 327 บทที่10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ได้ให้นิยามของความหมายของคำว่า นโยบายสาธารณะ อ้างถึง (โธมัส ดาย,ไอรา ชาร์แคนสกี้,เจมส์ แอนเดอร์สัน) ได้สรุปว่า นโยบายสาธารณะก็คือแนวทางการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลนั่นเอง ดังนั้น ศุภชัยจึงนิยาม นโยบายสาธารณะไว้ว่า เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลซึ่งรวมกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

  บรรณานุกรม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549) รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี,กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ์

   
 18. ธนพล แสงสด

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:01 PM

  ธนพล แสงสด
  รหัสนักศึกษา 5117443011
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่3

  ฮาโรลด์ ลาสส์เวลล์(Harold Lasswell )กับอับราฮัม แคปแปลน(อ้า(Abraham Kaplan)กล่าวใน สาธารณบริหารศาสตร์ (เอกสารประกอบการเรียนวิชาเทคนิคการบริหาร หลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏรำไพพรรณี) ,หน้า 142) กล่าวว่า นโยบายหมายถึงแผนหรือโครงการที่กำหนดขึ้นประกอบด้วยเป้าหมาย คุณค่า และการปฏิบัติต่างๆ

  บรรณานุกรม
  สร้อยตระกล(ติวยานนท์)อรรถมานะ,สาธารณบริหารศาสตร์ (เอกสารประกอบการเรียนวิชาเทคนิคการบริหาร หลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏรำไพพรรณี) ,หน้า 142)

   
 19. นาย นิรันดร์ โมกขศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปี4 หมู่ 3

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:01 PM

  นาย นิรันดร์ โมกขศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4 หมู่ 3

  McLaughlin ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการมองผู้ปฏิบัติตามนโยบายเป็นบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่หุ่นยนต์ โดยเสนอให้พิจรณารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัตฺสามรูปแบบคือ 1)การปรับตัวร่วมกัน คือมีการปรับโครงการและหน่วยงานปฏิบัติการไปพร้อมๆกันเป็นกรณีที่นโยบายประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ 2)การปรับตัวเฉพาะ เพื่อให้เข้ากับสภาพหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติและความต้องการของนักปฏิบัติ 3)ไม่มีการปรับตัว ซึ่งเกิดจากที่ฏโครงการไม่ปรับตัวและนักปฏิบัติไม่สนใจโครงการเลยพร้อมๆกัน
  บรรณานุกรม หนังสือทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1970-ค.ศ.1980)ของพิทยา บวรวัฒนา
  พิมพ์ที่:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
  • ajaniew

   มิถุนายน 10, 2011 at 9:39 AM

   ควรระบุ พ.ศ. …. หน้า….. ให้ครบถ้วน ตามที่กำหนด ส่งใหม่ค่ะ

    
 20. นายวรวิทย์ เสร็จขุนทด

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:06 PM

  นายวรวิทย์ เสร็จขุนทด หมู่ 3 51117443033
  เอ็น.กลาเซอร์ (อ้างใน นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม หน้า 2) กล่าวว่า เห็นว่าความหมายของยโยบายสังคม เป็นความหมายที่ยืดหยุ่นไม่ตายตัวทั่วไป เอ็น.กลาเซอร์ ใช้อธิบายถึงนโยบายสาธารณะที่มีพัฒนาการมานับเป็น 100 ปี ในสหรัฐอเมริกา นโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อครอบครัวและประชาชน รายบุคคลจากถัยพิบัตินานา ที่มาจากสังคมเมืองและสังคมอุตสาหรรมเพื่อพยายามประคับประคอง มาตรฐานอย่างขั้นต่ำในการดำรงชีวิตของประชานทุกคนและแน่นอนหัวใจของนโยบายสังคมก็คือ การช่วยคนยากจนในสังคมก่อน

  บรรณานุกรม
  กิตติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ ,2540,นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม,กรุงเทพ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คม

   
 21. นาย อภรักษ์ พิมล

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:07 PM

  นาย อภิรักษ์ พิมล หมู่ 3 หรัส 5117443054
  เมอริลี่ เอส.กรินเดิล กล่าวคือ นโยบายหรือโครงการที่ได้กำหนดขึ้นไว้อย่างสวยหรูนั้น ไม่อาจนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้ ด้วยสาเหตุมากมายหลายประการหรือเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วผมลัพธ์ที่ออกมาเป็นคน ละอย่างกลับที่ได้วางนโยบาย/โครงการไว้ เพือค้นหาถึงสาเหตุ”ความสำเร็จ”หรือ”ล้มเหลว”ของนโยบาย/โครงการต่างๆ
  บรรณานุกรม หนังสือ การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546

   
 22. สุรกาญจณ์ หิริโอตัปปะ

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:09 PM

  นายสุรกาญจณ์ หิริโอตัปปะ รปศ ปี 4 หมู่ 3 รหัส 5117443047

  โธมัส อาร์ ดาย อ้างใน (อุทัย เลาหวิเชียร หน้า 134 การบริหารการพัฒนา) กล่าวว่านโยบายสาธารณะ คือสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ

  บรรณานุกรม
  อุทัย เลาหวิเชียร (2528) การบริหารการพัฒนา,พิมพ์ที่โรงพิมพ์สามเจริญพานิช ถนนเจริญสนิทวงศ์ บางอ้อ

   
 23. นายบดินทร์ วงศ์กันหา

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:10 PM

  นายบดินทร์ วงศ์กันหา เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 …..5117443018

  ฮาโรลด์ แอล ไวเลนสกี แนวคิดและทฤษฎีที่พัฒนาโดยไวเลนสกี เป็นเรื่องนโยบายสังคมหรือรัฐสวัสดิการโดยตรง ขณะที่นักคิดอเมริกันท่านอื่นๆที่เป็นเพียงการสอดแทรกแนวคิดด้านนโจยบายสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมืองเท่านั้น
  บรรณานุกรม
  นโบายสังคม เส้นทางสู่รัฐสวัสดิการ สุรพล ปธานวนิช สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   
 24. นายสุรศักดิ์ ฐานะกิจเกษตร์

  มิถุนายน 9, 2011 at 12:14 PM

  นาย สุรศักดิ์ ฐานะกิจเกษตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443048

  ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
  เอฟฟรี แอล. เพรสเมน และแอรอน วิลดาฟกี้ (อ้างถึง ใน ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540)หน้า 95 ) อธิบายการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าหมายถึง การผลิตผลลัพธ์ออกมา การทำให้สำเร็จ คำถามคือ นำอะไรไปปฏิบัติ คำตอบคือ การนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง การทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การนำนโยบายไปปฏิบัติ จึงไม่ใช่การสร้างเงื่อนไขแลกเริ่มขึ้นมาแต่เป็นการดำเนินงานภายหลัง ที่มีเงื่อนไขแลกเริ่มเกิดขึ้นแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง การนำนโยบายไปปฏิบัติอาจพิจารณาได้ว่า เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กับการกระทำที่มุ่งแล้ว

  บรรณานุกรม

  ศุภชัย ยาวะประภาษ,(2540),นโยบายสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 3 ,กรุงเทพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   
 25. นางสาวมีนรยา ภิรมย์เปรม

  มิถุนายน 9, 2011 at 1:24 PM

  นางสาว มีนรยา ภิรมย์เปรม รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443030

  ความหมายของการนำนโบายไปปฏบัติ
  ดาร์ล ฟรีดริช ( Carl Friedrich )( อ้างในผศ.ดร. สัมฤิทธฺ์ ยศสมศักดิ์(2549)หน้า 331) กล่าวว่า ชุดของการกระทำที่มุ่งหวังไว้บุคคล กลุ่ม หรือรัฐบาล ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งซึ่งมีทั้งอุปสรรคและโอกาศอันดี ซึ่งนโยบายถูกเสนอขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์หรือเอาชนะด้วยความพยายมที่1 บรรลุเป้าหมายหรือสนองต่อวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายหนึ่ง

  บรรณานุกรม

  ผศ. ดร สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและทฤษฏี , กรุงเทพ : เอ็กซเปอร์เน็ท , 2549

   
 26. นายทรงฤทธิ์ แสงมณี

  มิถุนายน 9, 2011 at 1:34 PM

  นายทรงฤทธิ์ แสงมณี 5117443009 ปี 4 หมู่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์
  นโยบายสาธารณะ
  กุลธล ธนาพงศธร (อ้างใน พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จำนิล) , 2550 ;หน้า 79) ได้สรุปจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ไว้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางกว้างที่รัฐบาลทุกระดับของประเทศหนึ่งๆ ได้กำหนดขึ้นเป็นโครงการ แผนงานบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

  บรรณานุกรม

  พระมหาสนอง ปจฺโจปการี (จำนิล) , 2550 ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ
  นครปฐม : โรงพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์

   
 27. เสกสรรค์ คงเจริญ

  มิถุนายน 9, 2011 at 1:42 PM

  นาย เสกสรรค์ คงเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่3 5117443051

  กมล ทองธรรมชาติ กล่าวว่า แนวทางที่แต่ละประเทศได้เลือกปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ อันเป็นวัตถุประสงค์ที่เชื่อว่าถ้าทำได้สำเร็จจะยังประโยชน์กับประเทศของตนได้
  บรรณานุกรม
  กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. การปกครองและการเมืองไทย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
  จำกัด, 2521.
  http://www.polsci-law.buu.ac.th/technic/download.php?stock_doc_id=40

   
 28. นางสาวมีนรยา ภิรมย์เปรม

  มิถุนายน 9, 2011 at 1:45 PM

  นางสาว มีนรยา ภิรมย์เปรม รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443030

  ฮิว เฮดโล ( Hugh Heclo )( อ้างในผศ.ดร. สัมฤิทธฺ์ ยศสมศักดิ์(2549)หน้า 331) ให้คำนิยามของยโยบายว่า นโยบาย คือ ชุดของการกระทำที่ได้ตั้งไว้เพีื่อบรรลุเป้าหมายสุุดท้ายบางอย่างและจำต้องรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจด้วย

  บรรณานุกรม

  ผศ. ดร สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและทฤษฏี , กรุงเทพ : เอ็กซเปอร์เน็ท , 2549

   
 29. นายพงษ์ศกร เลียดประถม

  มิถุนายน 9, 2011 at 2:13 PM

  นายพงษ์ศกร เลียดประถม รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443022

  ผลงานของโรเบิร์ต ยิน (Robert K.Yin) พบว่า นโยบายพัฒนาเป็นจำนวนมากต้องประสบความล้มเหลว เพราะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตามนโยบายจึงเป็นแบบขอไปทีเข้าทำนอง “เมื่อหัวรถจักรเปรียบเสมือนผู้นำไม่เคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวอย่างเสียไม่ได้ ตู้ออื่นๆและฟันเฟืองซึ่งเปรียบเสมือนผู้ตาม ก็ไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้”

  บรรณานุกรม
  วรเดช จันทรศร,ศาสตราจารย์.(กรุงเทพ) : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปราชการ,2540.

   
 30. นางสาวพนิดา มีมาก

  มิถุนายน 9, 2011 at 2:22 PM

  นางสาวพนิดา มีมาก รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443024

  James E.Anderson (อ้างใน จุมพล หนิมพานิช,2547 หน้า 10) ได้ให้ความหมายนโยบายว่า คือแนวทางในการดำเนินการที่มีเป้าหมาย ที่การดำเนินการดังกล่าวอาจจะเป็นการดำเนินการโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

  บรรณานุกรม
  จุมพล หนิมพานิช,(2547) การวิเคราะห์นโยบาย นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

   
 31. นางสาวกนิจฐา หัสคุณ

  มิถุนายน 9, 2011 at 2:34 PM

  นางสาวกนิจฐา หัสคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443001

  คาร์ล ฟรีดรีช (Carl J.Friedrich) กล่าวว่า นโยบาย คือ ข้อเสนอสำหรับแนวทางการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทั้งอุปสรรค และโอกาสบางประการด้วย อุปสรรคและโอกาสที่พึงมีนั่นเองที่ผลักดันให้มีการเสนอนโยบายขึ้นมาเพื่อเพื่อใช้ประโยชน์ และเอาชนะสภาพการเช่นนั้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างงหนึ่งอย่างใดนั่นเอง

  บรรณานุกรม
  ศุภชัย ยาวะประภาษ,(2540),นโยายสาธารณะ,กรุงเทพ:ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   
 32. นางสาวมัทนา พัวสุวรรณ

  มิถุนายน 9, 2011 at 2:51 PM

  นางสาวมัทนา พัวสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3 5117443028

  เจมส์ อี แอนเดอร์ (อ้างใน สร้อยตระกูล(ติวยานนท์)อรรถมานะ,2540 หน้า 142)
  เจมส์ อี แอนเดอร์สัน (James E.Anderson) ให้ความหมายของคำว่า “นโยบายสาธารณะ” ว่า “คือ แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้กำหนดขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อแก้ปัญหา” ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับความคิดของวิลเลียม ซิฟฟิน (William Siffin) และอมร รักษาสัตย์ ที่ว่า นโยบายนั้นคือการสนองตอบต่อปัญหาต่างๆ

  บรรณานุกรม
  สร้อยตระกูล(ติวยานนท์)อรรถมานะ:(2540) สาธารณะบริหารศาสตร์,กรุุงเทพ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
 33. นางสาวอังศณา คำแก้ว

  มิถุนายน 9, 2011 at 3:21 PM

  นางสาวอังศณา คำแก้ว ร.ป.ศ หมู่ 2 ปี 4

  Appleby อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา, 1889-1970 หน้า 61 กล่าวว่า อำนาจในการกำหนดนโยบายมิใช่เป็นอำนาจผูกขาดของฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการ อันที่จริงฝ่ายบริหารก็มีส่วนในการกำหนดนโยบายเช่นกัน

  พิทยา บวรวัฒนา,(ค.ศ 1887-1970),ทฤษฎีและแนวคิดการศึกษา,กรุงเทพ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 34. นางสาวพิชชานันท์ รัญชน์เลิศสิน

  มิถุนายน 9, 2011 at 3:28 PM

  นางสาวพิชชนันท์ รัญชน์เลิศสิน เลขที่ 26 ร.ป.ศ. หมู่ 2 ปี 3

  David Easton(1953:129) ให้ทัศนะว่า อำนาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ที่มีอำนาจในการจัดสรรก็คือรัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำเป็นผลมาจาก การจัดสรรค่านิยมของสังคม

  บรรณานุกรม
  ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์,(2540),นโยบายสาธารณะ แนวคิด การวิเคราะห์ และกระบวนการ,กรุงเทพ:สำนักพิมพ์เสมาธรรม

   
 35. นางสาวพิชชานันท์ รัญชน์เลิศสิน

  มิถุนายน 9, 2011 at 3:35 PM

  ถ้าซ้ำกันอาจารย์จะลบคนที่ส่งทีหลังออก กรุณาอย่าซ้ำ…………………..

   
 36. นายธนภูมิ เพ็ชรประเสริฐ

  มิถุนายน 9, 2011 at 3:44 PM

  นายธนภูมิ เพ็ชรประเสริฐ 5117442011 ปี4หมู่2

  David Easton 1953 ให้คำนิยามของคำว่านโยบายสาธารณะว่าหมายถึง การแจกแจงคุณค่าต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่สังคมส่วนรวม บุคคลและองค์การที่สามารถใช้อำนาจดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้แก่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆของรับบาลดั้งนั้นการกระทำต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าด้านใดย่อมก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆของสังคมนั้นๆ

  รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน.นโยบายสาธารณะและการวางแผน

   
 37. นายอัครเดช กำจัดภัย

  มิถุนายน 9, 2011 at 3:50 PM

  นาย อัครเดช กำจัดภัย 5117442052 ปี 4 หมู่ 2

  กุลธน ธนาพงศธร (อ้างใน ผศ. ดร. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์,2549 หน้า326) กล่าวว่าเป็นการพิจรณานโยบายสาธารณะในแง่ที่เป็นกิจกรรม หรือการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำของรัฐบาล

  บรรณานุกรม
  ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์,(2549) รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ์

   
 38. นายโรจนศักดิ์ โพธิ์ทวี

  มิถุนายน 9, 2011 at 3:55 PM

  นายโรจนศักดิ์ โพธิ์ทวี 5117442034 ปี 2 หมู่ 4

  Vicent Ostrom (อ้างใน พิทยา บวรวัฒนา,2543 หน้า 33) กล่าวว่า พาราได การบริหารแบบประชาธิปไตยเกิดมาจากความคิดของนักคิดเศรษฐศาสตร์ การเมืองสมัยใหม่และความคิดของนักทฤษฎีประชาธิปไตยแนวคลาสสิค พาราไดดังกล่าว มีข้อสมมติฐาน สำคัญ 8 ประการ

  บรรณานุกรม
  พิทยา บวรวัฒนา 2543 รัฐประศาสนศาสตร์และแนวการศึกษา(ค.ศ.1970-ค.ศ.1980) พิมพ์ครั้งที่ 7โรงพิมฑ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 39. นายธนพนธ์ เพ็ชรประเสริฐ

  มิถุนายน 9, 2011 at 4:01 PM

  นายธนพนธ์ เพ็ชรประเสริฐ 5117442010 ปี 4 หมู่ 2

  อมร รักษาสัตย์ (อ้างใน ผศ. สมทิศ สุขแสน 2542 หน้า 3) กล่าวว่า ได้อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะ เป็น 2 นัยด้วยกันคือ ในความหมายเฉพาะ หมายถึง หลักการและกลวิธีที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนในความหมายกว้างหมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวเป้าหมายที่ต้องการจะไปถึง

  บรรณานุกรม

  อมร รักษาสัตย์ , 2542 นโยบายสาธารณะ และการวางแผน

   
 40. นายโรจนศักดิ์ โพธิ์ทวี

  มิถุนายน 9, 2011 at 4:02 PM

  นายโรจนศักดิ์ โพธิ์ทวี 5117442034 ปี 4 หมู่ 2 คับ

  พิมพ์ผิด

   
 41. นายธนภูมิ เพ็ชรประเสริฐ

  มิถุนายน 9, 2011 at 4:05 PM

  นายธนภูมิ เพ็ชรประเสริฐ 5117442011 ปี4หมู่2

  ทินพันธ์ นาคาตะ 1973 กล่าวว่านโยบายสาธารณะหมายถึงโครงการที่รัฐบาลบัญญัติขึ้นเป็นแนวทางสำหรับการปฎิบัติในการจัดสรรคคุณค่าต่างๆ ให้แก่สังคม

  บรรณานุกรม

  รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน,นโยบายสาธารณะ

   
 42. fafa

  มิถุนายน 9, 2011 at 4:27 PM

  นางสาวอภิญญา โตวงษ์ 5117442047 ปี4 หมู่ 2

  โรเบิร์ต ไอสโตน (อ้างใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน,2542หน้า3) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การของรัฐกับสิ่งแวดล้อมขององค์การ ซึ่งเป็นความหมายกว้างยากที่จะเข้าใจ เพราะการตีความสิ่งแวดล้อมขององค์การอาจรวมถึงสิ่งแวดล้อมหลายด้าน

  บรรณานุกรม

  ผู้ช่วยศาสตราจานย์สมพิศ สุขแสน,(2542)นโยบายสาธารณะและการวางแผน:สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์.

   
 43. นางสาววริญญา เบ็ญจวรรณ

  มิถุนายน 9, 2011 at 5:02 PM

  นางสาววริญญา เบ็ญจวรรณ 5117442036 ปี4 หมู่2

  Mark Considine (อ้างในศุภชัย ยาวประภาษ,2540หน้า2) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะมีความหมายดังนี้
  ประการแรก การกำหนดความชัดเจนของค่านิยมและความตั้งใจของสังคม
  ประการที่สอง พันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณ และบริการแก่ประชาชน
  ประการที่สาม ให้สิทธิ์และเอกสิทธิ์แก่ประชาชน

  บรรณานุกรม
  ศุภชัย ยาวประภาษ,(2540),นโยบายสาธารณะ,กรุงเทพ:สำนักพิมพ์แห่งจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   
 44. จิระเดช เขียวขจี

  มิถุนายน 9, 2011 at 5:27 PM

  นายจิระเดช เขียวขจี เอก รปศ.ปี4 หมู่2 รหัส5117442006
  Jame Anderson(เจมส์ แอนเดอร์สัน)
  นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการกระทำของรัฐที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นโยบายอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมาย การนำกฎหมายไปปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้นโยบายต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐบาลกระทำจริง ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจกระทำหรือกำลังจะกระทำการกระทำจะก่อให้เกิดผลของนโยบาย แนวความคิดเกี่ยวกับผลของนโยบายนี้ทำให้นโยบายแตกต่างจากการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของนโยบายของรัฐอาจเป็นเรื่องที่ได้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีกฎหมายรองรับและมีอำนาจในการบังคับการกระทำ
  บรรณานุกรม
  มยุรี อนุมานราชธน,นโยบายสาธารณะ : แนวความคิดกระบวนการและการวิเคราะห์,(เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์,2547) หน้า4-5

   
 45. สุชีรา วรัตถารมย์

  มิถุนายน 9, 2011 at 9:34 PM

  นางสาวสุชีรา วรัตถารมย์ หมู่ 2 เลขที่ 44 รหัสนักศึกษา 5117442044

  กวี รักษ์ชน (2541, หน้า 3) กล่าวว่า นโยบายมีความหมาย 2 ลักษณะที่มี ความสัมพันธ์กัน ลักษณะที่หนึ่งมีความหมายถึงกิจกรรม (activities) ส่วนอีกลักษณะ หนึ่งจะมีความหมายในฐานะที่เป็นศาสตร์ (science) ซึ่ง 2 ลักษณะจะมีดวามสัมพันธ์ กัน กล่าวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะที่เป็นศาสตร์จะทำการศึกษาจากนโยบายสาธารณะที่เป็นกิจกรรมแล้วนำมาสะสมกันเป็นความรู้หรือเป็นวิชา (subject) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่จะได้ทำให้การกำหนดนโยบายในฐานะที่เป็นกิจกรรม บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  บรรณานุกรม
  กวี รักษ์ชน. ม.ป.ป. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางรัฐศาสฅร์.เอกสารหมายเลข 20 พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.2541. การสัมมนาการบริหารรัฐกิจ: การประเมินผลนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

   
 46. ธีราพร ภาษยกรกุล

  มิถุนายน 9, 2011 at 9:39 PM

  นางสาวธีราพร ภาษยกรกุล เลขที่37 หมู่2 รหัส 5117442037

  สมบัติ ธำรงธัญวงศ์(ม.ป.ป., หน้า 2) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรม ที่กระทำโดยรัฐบาล การตัดสินใจเลือกที่จะกระทำของรัฐบาลตองคำนึงถึงคุณค่าของสังคมเป็นเกณฑ์โดยม่งที่จะตอบสนองความด้องการของประชาชนเป็นหลัก

  บรรณานุกรม
  สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. ม.ป.ป. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ. เอกสารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ อันดับที่ 56. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์.

   
 47. นางสาวตติยาภรณ์ พลอยศิริ

  มิถุนายน 10, 2011 at 2:48 PM

  นางสาวตติยาภรณ์ พลอยศิริ
  รหัส 5117443008
  รัฐประศาสนศาสตร์

  ดาย (Dya) อ้างใน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทษิ์ ยสสมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎื หน้า 323) กล่าวว่า นโยบายคือสิ่งที่รัฐบาลเลือดที่จะทำหรือไม่ทำนั้น จะต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาบแอบแฝงอยู่โดยไม่ปรากฎชัดอีกด้วยนอกจากนี้ในความเป็นจริง นโยบายสาธารณะต้องรวมถึงการกระทำต่างๆของรัฐบาล ไม่ไช่เป็นเพียงความตั้งใจที่กล่าวออกมาจากส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น

  บรรณานุกรม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ ยสสมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี หน้า323

   
 48. นางสาวสิริมา ขุนหมื่น

  มิถุนายน 10, 2011 at 4:28 PM

  นางสาวสิริมา ขุนหมื่น 5117442042 ปี4 หมู่2

  ทศพร ศิริสัมพันธ์ (อ้างใน ดร.สัมฤทธ์ ยศสมศักดิ์,2549 หน้า329) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะคือนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้โดยรัฐบาล ซึ่งอาจเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมืองนั้นๆ

  บรรณนุกรม
  ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์,(2549),รัฐประศาสนศาสตร์แนวคิดและทฤษฎี,กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ธรรมกมลการพิมพ์.

   
 49. นางสาวพิมพิศา สง่าวงษ์

  มิถุนายน 10, 2011 at 4:41 PM

  นางสาวพิมพิศา สง่าวงษ์ 5117442028 ปี4 หมู่2

  ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์(อ้างใน อุทัย เลาหวิเชียร,2538 หน้า134) กล่าวว่า ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลจะต้องกระทำหรือไม่กระทำ การตัดสินของรัฐบาลในการแบ่งสรรทรัพยากร หรือคุณค่าต่างๆในสังคม อันเป็นสิ่งเด่นชัดติดตามมาจากการดำเนินงานของรัฐบาล

  บรรณนุกรม
  อุทัย วรเทพพุฒิพงษ์,(2538),การบริหารการพัฒนา,กรุงเทพ:โรงพิมพ์สามเจริญพานิช.

   
 50. นางสาวพิมพิศา สง่าวงษ์

  มิถุนายน 10, 2011 at 4:43 PM

  นางสาวพิมพิศา สง่าวงษ์ 5117442028 ปี4 หมู่2

  ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์(อ้างใน อุทัย เลาหวิเชียร,2538 หน้า134) กล่าวว่า ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลจะต้องกระทำหรือไม่กระทำ การตัดสินของรัฐบาลในการแบ่งสรรทรัพยากร หรือคุณค่าต่างๆในสังคม อันเป็นสิ่งเด่นชัดติดตามมาจากการดำเนินงานของรัฐบาล

  บรรณนุกรม
  อุทัย เลาวิเชียร,(2538),การบริหารการพัฒนา,กรุงเทพ:โรงพิมพ์สามเจริญพานิช.

   
 51. นายจักรกฤษ ดรไพร

  มิถุนายน 10, 2011 at 4:57 PM

  นายจักรกฤษ ดรไพร 5117442004 ปี4 หมู่2
  William Green wood (อ้างใน รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน,2549 หน้า5) ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า การตัดสินใจขั้นต้นที่จะกำหนดแนวทางกว้างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  บรรณานุกรม
  รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน,(2549),นโยบายสาธารณะ,กรุงเทพ:โรงพิมพ์เอิกเปอร์เน็ท.

   
 52. นางสาวจันทนา ใจปราณี

  มิถุนายน 10, 2011 at 4:59 PM

  นางสาวจันทนา ใจปราณี เลขที่5 ปี4/2

  เบนิโต มุสโสลินี(อ้างในดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์,2518 หน้า86)กล่าวว่า ลัทธิฟาสซิสม์ไม่เชื่อว่าสันติภาพตลอดกาลจะเป็นไปได้หรือมีประโยชน์ สงครามเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ใช้พลังที่มีอยู่ทั้งหมดได้

  บรรณานุกรม
  ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์,(2518),การเมืองระหว่างประเทศ กรุงเทพ:แพร่พิทยา อินเตอร์เนชั่นแนล

   
 53. ภิชญา ชีวะประไพ

  มิถุนายน 10, 2011 at 5:01 PM

  ภิชญา ชีวะประไพ 5117442030 รปศ. ปี4 หมู่2

  อมร รักษาสัตย์ ( อ้างในศุภชัย ยาวประภาส , 2540 หน้า 2 ) กล่าวว่า นโยบายตามความคิดของรัฐบาลที่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ อย่างใด เพียงใด เมื่อใด โดยน่าจะมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) การกำหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการกระทำ 2) การกำหนดแนวทางใหม่ๆ 3) การกำหนดการสนับสนุนต่างๆ

  บรรณรนุกรม
  ศุภชัย ยาวประภาษ,(2540),นโยบายสาธารณะ,กรุงเทพ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   
 54. นายศุภชัย จันทมงคล

  มิถุนายน 10, 2011 at 5:08 PM

  นายศุภชัย จันทมงคล 5117442040 ปี4 หมู่2

  Hecio (อ้างใน ดร.จุมพล หนิมพานิช,2547 หน้า5) กล่าวว่านโยบายคือ ความเห็นพ้องต้องกันหรือในลักษณะของการประยุกต์ใช้กับบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า

  บรรณานุกรม
  ดร.จุมพล หนิมพานิช,(2547),วิเคราห์นโยบายขอบข่ายแนวคิดทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง,พิมพ์ครั้งที่1:สำนักพิมพ์มหาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

   
 55. นางสาวพลอยไพลิน พุฒชงค์

  มิถุนายน 10, 2011 at 5:13 PM

  นางสาวพลอยไพลิน พุฒชงค์ เลขที่25 ปี4/2

  Lloyd A.Fallers(อ้างใน มณีมัย รัตนมณี,2519 หน้า13)กล่าวว่าชาตินิยมเป็นความผูกพันทางอุดมการที่จะแสวงหาเอกภาพ และผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งคิดถึงตนเองในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของประชาคม

  บรรณานุกรม
  มณีมัย รัตนมณี,(2519),ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรุงเทพ:โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์

   
 56. นรีนันท์ หาญปราบ

  มิถุนายน 10, 2011 at 5:26 PM

  นางสาวนรีนันท์ หาญปราบ 5117442014 รปศ. ปี4 หมู่2
  กุลธน ธนาพงศธร ( อ้างในศุภชัย ประภาษ 2540 หน้า 2 ) กล่าวว่า เเนวทางกว้างๆที่รัฐบาลไม่ว่าระดับใดก็ก็ตามได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นหนทางชี้นำให้มีกระทำต่างๆเกิดขึ้นตามมาทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กำหนดไว้นั่นเอง

  บรรณรนุกรม
  ศุภชัย ยาวประภาษ,(2540),นโยบายสาธารณะ,กรุงเทพ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 57. นายธนพนธ์ เพ็ชรประเสริฐ 5117442010 ปี 4 หมู่ 2

  มิถุนายน 10, 2011 at 5:38 PM

  นายธนพนธ์ เพ็ชรประเสริฐ 5117442010 ปี 4 หมู่ 2

  จอร์จ เฮเกล และเฟรชริช นิทสฺ์เช (อ้างใน สนธิ เตชานันท์ , 2543 หน้า22)
  เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีรัฐถือกำเนิดมาด้วยกำลังอำนาจ ทฤษฎีของคนทั้งสองก่อให้เกิดพื้นฐานของสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่า ลัทธิรัฐนิยม เขาทั้งสองได้อ้างว่ารัฐนั้นสร้างโดยกำลังอำนาจ ซึ่งอำนาจนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายอะไร แต่มีลักษณะที่เชิดชูรัฐ กำลังอนาจมิใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนี ตรงกันข้ามมันเป็นสิ่งที่มีค่าในสังคม

  บรรณานุกรม สนธิ เตชานันท์ พื้นฐานรัฐศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่2 กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2543

   
 58. นาย อัครเดช กำจัดภัย 5117442052 ปี 4 หมู่ 2

  มิถุนายน 10, 2011 at 5:48 PM

  นาย อัครเดช กำจัดภัย 5117442052 ปี 4 หมู่ 2

  อี อาร์ เฮาส์ (อ้างใน ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 2532 หน้า124)
  ชี้ว่า การประเมินผลโดยแท้จริงเป็นเพียงกิจกรรมชักชวน (acts of persuasion) ซึ่งมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงผลของนโยบายหรือกิจกรรมที่ประเมินนั้น การประเมินผลไม่ใช่กิจกรรมที่พยายามทำให้คนอื่นปักใจเชื่อ ไม่ใช่กิจกรรมที่บังคับหรือกำหนดขึ้นเพื่อครอบงำความคิดเห็นของใคร

  บรรณานุกรม
  ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ (2532) นโยบายสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่1 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 59. นายสิโรตน์ ชนะสิทธิ์ รปศ. ปี 4 หมู่ 2 หรัส 5117442043

  มิถุนายน 10, 2011 at 6:12 PM

  Samuel H. Beer และ Adam B. Ulam (อ้างใน สุนทร พูนเอียด,2526หน้า 21) ได้กล่าวว่า “การเมือง เป็นรูปแบบของทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมทางการเมือง ระบบการเมือง และต่อบทบาทของตัวเองต่อการเมือง

  บรรณานุกรม
  สุนทร พูนเอียด,(2526),พื้นฐานทางการเมืองและการปกครองของไทย,สุราษฎร์ธานี : วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

   
 60. นายสิโรตน์ ชนะสิทธิ์ รปศ. ปี 4 หมู่ 2 หรัส 5117442043

  มิถุนายน 10, 2011 at 6:20 PM

  เบอร์นาร์ด ดริ๊ค (อ้างใน สุนทร พูนเอียด,2526หน้า 15) ได้ให้คำนิยามของการเมืองว่า “การเมือง คือกิจกรรมซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมอยู่ในหน่วยปกครองหนึ่ง ๆ ได้รับการการประสานประโยชน์โดยได้รับโอกาสที่จะร่วมมีอำนาจตามสัดส่วนของความสำคัญของกลุ่ม ทั้งนี้เป็นไปเพื่อสวัสดิภาพและการคงอยู่ของสังคมโดยส่วนรวม

  บรรณานุกรม
  สุนทร พูนเอียด,(2526),พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย,สุราษฎร์ธาีนี : วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

   
 61. นายสิโรตน์ ชนะสิทธิ์ รปศ. ปี 4 หมู่ 2 หรัส 5117442043

  มิถุนายน 10, 2011 at 6:30 PM

  Lucian W. Pye(อ้างใน สุนทร พูนเอียด,2526 หน้า 20) ได้ให้คำนิยามไว้ว่า การเมืองคือทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึก เกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมืองโดยครอบคลุมทั้งอุดมการทางการเมือง และปทัสถานในทางปฏิบัติของบุคคลในระบบการเมืองนั้น

  บรรนานุกรม
  สุนทร พูนเอียด,(2526),พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย,สุราษฎร์ธานี : วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

   
 62. อภิสรา แสนจักร

  มิถุนายน 10, 2011 at 8:44 PM

  นางสาวอภิสรา แสนจักร เลขที่ 49 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 5117442049

  ปิยะนุช เงินคล้าย (ม.ป.ป., หน้า 6) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ ภายใต้อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบโดยกำหนดเป็นหลักการ แผนงานหรือโครงการ เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม

  บรรณานุกรม
  ปิยะนุช เงินคล้าย. ม.ป.ป. นโยบายสาธารณะ. เอกสารหมายเลข 161 กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. นโยบายสาธารณะ. เอกสารหมายเลข 162 กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

   
 63. จันทิมา มงคลสวัสดิ์

  มิถุนายน 11, 2011 at 9:06 AM

  นางสาวจันทิมา มงคลสวัสดิ์ รหัสประจำตัว 5117443006 ปี 4 หมู่ 3 รปศ

  จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (อ้างใน จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ,2522 หน้า 57) ได้ให้ความหมายของคำว่านโยบายจากตำรา
  ทางรัฐศาสตร์และสาธารณบริหารศาสตร์ และได้ให้ความหมายของนโยบายไว้ว่าคือ แนวการดำเนินงาน ซึ่งผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ได้เลือกขึ้นมาจากหนทางที่จะกระทำได้ในหลาย ๆหนทาง และกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฎิบัติ

  บรรณานุกรม
  จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ , “นโยบายกับการบริหารราชการ” ใน นโยบายของรัฐ : อะไร ทำไม และอย่างไร. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2522, หน้า 57.

   
 64. วัชร ควรหา

  มิถุนายน 11, 2011 at 1:10 PM

  นายวัชระ ควรหา
  รหัสนักศึกษา 5117443037
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสคร์ ปี 4 หมู่ 3

  Hugh Heclo (อ้างใน ดร.ศศิชา สืบแสง,2515 หน้า 85) กล่าว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง ชุดของการกระทำของรัฐบาล หรือสิ่งที่รัฐบาลไม่กระทำ หรือสิ่งที่รัฐบาลตกลงใจที่จะกระทำจริงๆ โดยประกอบไปด้วยชุดของการกระทำ ที่เป็นระบบที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา

  บรรณานุกรม
  ดร.ศศิชา สืบแสง,(2515),นโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ(น.อ.วรวุธ ตรวจเรียบเรียง / น.ส.ประภารัตน์ พิมพ์)

   
 65. นาย นิรันดร์ หลำศิริ รหัส 5117442019 ชั้นปี 4 หมู่ 2

  มิถุนายน 11, 2011 at 2:31 PM

  นาย นิรันดร์ หลำศิริ รหัส 5117442019 ปี 4 หมู่2

  Thomas R.Dye(อ้างในรองศาสตราจารย์ สมนึก แตงเจริญ,หน้า 15) ได้ให้ความหมายของคำว่านโยบายสาธารณะไว้ว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ารัฐบาลจะต้องกระทำอะไร ทำไมจึงต้องกระทำเช่นนั้นและอะไรเป็นความแตกต่างที่รัฐบาลกระทำขึ้น นโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือเลือกที่จะไม่กระทำ

   
  • นาย นิรันดร์ หลำศิริ รหัส 5117442019 ชั้นปี 4 หมู่ 2

   มิถุนายน 11, 2011 at 2:39 PM

   อันนี้ผิดครับ

    
 66. นาย นิรันดร์ หลำศิริ รหัส 5117442019 ชั้นปี 4 หมู่ 2

  มิถุนายน 11, 2011 at 2:38 PM

  าย นิรันดร์ หลำศิริ รหัส 5117442019 ปี 4 หมู่2

  Thomas R.Dye(อ้างในรองศาสตราจารย์ สมนึก แตงเจริญ,หน้า 15) ได้ให้ความหมายของคำว่านโยบายสาธารณะไว้ว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ารัฐบาลจะต้องกระทำอะไร ทำไมจึงต้องกระทำเช่นนั้นและอะไรเป็นความแตกต่างที่รัฐบาลกระทำขึ้น นโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือเลือกที่จะไม่กระทำ
  บรรณานุกรม
  รองศาสตราจารย์ สมนึก แตงเจริญ นโยบายเศษฐกิจ/กรุงเทพ โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 67. ปรารถนา หอมเจริญ

  มิถุนายน 11, 2011 at 6:03 PM

  นางสาวปรารถนา หอมเจริญ รหัส 5117442023 รปศ. ปี4 หมู่2

  พีรธร บุณยรัตพันธ์ (2521, หน้า 71) ให้ความหมายนโยบายสาธารณะความหมายว่า หมายถึง การที่รัฐใช้อำนาจตัดสินใจเลือกหรือแสดงนัยที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของแนวทางหรือเงื่อนไขที่นำไปสู่การมีปฎิสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรของรัฐและเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันเป็นรัฐ

  บรรณาณุกรม
  พีรธร บุณยรัตพันธ์,(2521),นโยบายสาธารณะ,กรุงเทพ:กรุงเทพการพิมพ์

   
 68. นางสาว สุนิสา กาหลง

  มิถุนายน 11, 2011 at 6:36 PM

  นางสาว สุนิสา กาหลง รปศ. ปี4 หมู่2 เลขที่45 รหัส 5117442045
  มอร์ตัน ครอลล์ (Morton Kroll) (อ้างในสร้างตะกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ พ.ศ.2543 หน้า143)
  กล่าวว่า นโยบายสาธารณะนั้นจะเน้นเฉพาะนโยบายของภาครัฐบานซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของรัฐบาล หรือโครงการที่รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้นโดยบ่งถึงเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้บรรลุทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นการจัดสรรคุณค่าต่างๆ แก่สังคมคนส่วนรวม

  บรรณานุกรม
  สร้างตระกลู(ติวยานนท์)อรรถมานะ รองศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หนังสือ สาธารณะบริหารศาสตร์(2543) หน้า143 สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
 69. ธนสิทธิ์ คำสิน

  มิถุนายน 11, 2011 at 6:56 PM

  นาย ธนสิทธิ์ คำสิน
  รหัสนักศึกษา 5117442012
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 2

  Jame E.Anderson ให้คำจำกัดความนโยบายว่า คือแนวทางการดำเนินการที่มีเป้าหมายที่การดำเนินการดังกล่าวอาจจะเป็นการดำเนินการโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่ของการให้คำจำกัดความโดยทั่วไปจะมีการระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขณะเดียวกันมีการจัดลำดับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นๆด้วย

  บรรณานุกรม
  จุมพล หนิยพานิช.(2547).การวิเคราะห์นโยบาย:ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง=Policy analyais:scneepts,theories and casestudies.นนทบุรี:โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (หน้า 10)

   
 70. l

  มิถุนายน 11, 2011 at 7:24 PM

  l

   
 71. สุรีย์ฉาย จำนงค์

  มิถุนายน 11, 2011 at 7:55 PM

  นางสาวสุรีย์ฉาย จำนงค์
  รหัสนักศึกษา 5117443049
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่3

  ชาร์ลส์ โจนส์ ( Charles Jones, 1984 : 3-5 อ้างในผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยสสมศักดิ์ พ.ศ. 2541 หน้า 330) ได้เขียนหนังสือเรื่อง An Introduction to the Study of Public Policy และได้ให้คำนิยามของนโยบายตามแนวคิดของ ฮิว เฮคโล ไว้ว่า นโยบายคือชุดของการกระทำที่ได้ตั้งใจไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายบางอย่าง และจำต้องรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจนั้นด้วย

  บรรณานุกรม ผ.ศ.ดร.สัมฤมธิ์ ยศสมศักดิ์.(2541).รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549 หน้า 330

   
 72. นายพงษ์พัฒน์ ศรีกิตติพัฒน์

  มิถุนายน 11, 2011 at 8:19 PM

  นายพงษ์พัฒน์ ศรีกิตติพัฒน์
  รหัสนักศึกษา 5117443021
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่3

  ริชาร์ด โรส (อ้างใน ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล พ.ศ. 2535 หน้า 222)นโยบายควรเป็นชุดของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และผลกระทบที่ตามมาจากกิจกรรมดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องมากกว่าการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว

  บรรณานุกรม ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล (2535) ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535 หน้า222

   
 73. สาริณี ใจดี

  มิถุนายน 11, 2011 at 8:27 PM

  นางสาวสาริณี ใจดี
  รหัสนักศึกษา 5117443046
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่ 3

  แนวคิดที่เห็นว่านโยบายสาธารณะควรเน้นการช่วยเหลือของรัฐไปสู่คนระดับล่างสุด หรือยากจนที่สุดของสังคม มาจากนักปรัชญาในศตวรรษที่20 ชื่อนายจอห์น รอลส์ (John Rawls) ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาการเมืองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นายจอห์น รอลส์ เขียนหนังสือชื่อ ทฤษฎีความเป็นธรรม (A Theroy of Justice, ค.ศ.1972) และเสนอหลักการสำคัญสองข้อของความเป็นธรรม โดยในหลักการแรกเขาเห็นว่า บุคคลแต่ละคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน และในหลักการที่สอง เขาเห็นว่าปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมควรได้รับการแก้ไขโดยมุ่งเน้นไปยังผู้ที่ทุกข์ยากที่สุดหรืออยู่ที่ระดับล่างสุดของสังคมก่อน

  บรรณานุกรม
  ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2533). หนังสือนโยบายสาธารณะ (หน้า148). พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 74. นายสถาพร ดีชัยรัมย์

  มิถุนายน 11, 2011 at 8:40 PM

  นายสถาพร ดีชัยรัมย์
  รหัสนักศึกษา 5117443043
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 หมู่3

  เจมส์ แอนเดอร์สัน ( Charles Jones, 1984 : 3-5 อ้างในผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยสสมศักดิ์ พ.ศ. 2541 หน้า 330)ซึ่งเป็นนักวิชาการชาวอเมริกันอีกท่านหนึ่ง ที่นักวิชาการไทยส่วนใหญ่มักอ้างถึงอยู่บ่อยครั้ง ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไว้หลายเล่ม เช่นPublic Policy Making และ Public Policymaking : An Introductionได้กล่าวไว้ว่า มีผู้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้มาก

  บรรณานุกรม ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล (2535) ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2535 หน้า222

   
 75. อภิสรา แสนจักร

  มิถุนายน 22, 2011 at 9:20 PM

  อยากทราบว่าคนที่ชื่อขึ้นสีแดงกับสีดำต่างกันหรือเปล่าค๊ะ

   
 76. วงธรรม สรณะ

  กรกฎาคม 13, 2011 at 5:48 PM

  ไม่ต่างกันค่ะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: