RSS

บรรยาย 2

หากจะกล่าวถึงการเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ   ต้องพิจารณาดังนี้

              “นโยบาย”  ซึ่งมีความหมายว่าเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์  จะที่บุคคล องค์กร หรือ รัฐ  กำหนดไว้เพื่อไปให้ถึง เช่น  รัฐ มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนเป็นสุข  ขจัดความทุกข์ยากให้หมดไปจากประชาชน  ฉะนั้น โยบายบางประการ  เช่น นโยบายเรียนฟรี  ที่ถูกกำหนดมาให้ปฏิบัติเพราะรัฐหวังจะให้ประชาชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และจะได้ใช้ความรู้ และความสามารถ ประกอบอาชีพ ทำมาหากินในอนาคตได้ต่อไป

หรือ นโยบายมี WiFi ใช้ทั่วประเทศ  ก็เป็นอีกนโยบายที่รัฐใช้เป็นงานต่อเนื่องกับนโยบายแรก  เพราะถ้าหากประชาชนของประเทศมีความรู้ ความสามารถ  คนเหล่านั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และประเทศชาติได้ต่อไปนั่นเอง  ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า นโยบาย คือ   “หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งจะถือเป็นแนวดำเนินการ” หรือ  “ทิศทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานขององค์กร”

 แต่อย่างไรก็ตาม  นโยบายจะไม่ประสบความสำเร็จ หาก ปราศจากวิธีที่จะทำให้ความคิด  หรือ สิ่งที่คิดบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งวิธีการ ซึ่งหมายถึง “แผนงาน”  ซึ่งมักจะต้องถูกกำหนดขึ้นควบคู่กับ นโยบาย  เพราะแผนงานนั้นจัดว่าเป็นวิธีการที่ทำให้นโยบายที่กำหนดขึ้นนั้นประสบกับความสำเร็จได้ตามที่ประสงค์  ฉะนั้น “แผนงาน” จึงหมายถึง  “แนวทางหรือวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้”….

 

แม้ว่ารัฐจะกำหนด นโยบาย และแผนงาน  แล้วแต่หากไม่มีการนำเอาสิ่งที่กำหนดขึ้นไปทำ  แน่นอนว่า ย่อมทำให้สิ่งที่คาดหวังไม่ถึงเป้าหมาย  สิ่งที่รัฐคาดหวัง เช่น  ความสุขจะเกิดขึ้นกับประชาชนก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้น  เพราะไม่มีผู้ใด  กลุ่มใด องค์กรใดรับไปปฏิบัติ  ฉะนั้น ขั้นตอนของการนำเอานโยบายไปปฏิบัติจึงถือว่าเป็นสิ่งท่าสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนใดๆ   ดังนั้น การนำนโยบายไปปฏิบัติ  จึงหมายถึง  การมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพ งบประมาณ  สนับสนุนยุทธศาสตร์ แนวทางการติดตามตรวจสอบประเมินผล   ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ สนองความต้องการของประชาชน

ตัวอย่างเช่น  เพื่อให้นโยบายเรียนฟรี  บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รัฐจึงกำหนดว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการเรื่องของการศึกษา  เป็นต้น  ดังนั้นจึงสามารถ สรุปได้ว่า การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ แนวทาง หรือวิธีการบริหารจัดการ และการประสานงานในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายของหน่วยงานนั้น ๆ

 

 

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: