RSS

การเรียนการสอน

28 มี.ค.


การเป็นนักศึกษา ต้องเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

Advertisements
 
1 ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 28, 2011 in คลังแห่งความคิด

 

One response to “การเรียนการสอน

 1. สุกิจ กิตติศาสตรา

  พฤษภาคม 24, 2011 at 10:01 AM

  สุกิจ กิตติศาสตรา ส่งงานครับ
  5127021015 พช ’35
  ความสำคัญการปกครองท้องถิ่น
  โกวิทย์ พวงงาม. (2543 : 25) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
  1. เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ทำให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิ และหน้าที่ พลเมือง อันจะนำมาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
  2. เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล
  3. ทำให้ประชาขนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมี ส่วนร่วมทางการเมือง
  4. สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
  5. เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต
  6. สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง

  การปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

  โกวิทย์ พวงงาม. (2543 : 259-261) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้วางหลักให้ประชาชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น และหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นที่กระทำกันโดยทั่วไป แต่มักอยู่ในวงจำกัดในเรื่องการให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน สามารถลงสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยตรง และมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อันถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรง
  สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ระบุไว้ในหมวดว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
  1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมิได้จำกัดการถอดถอนไว้ให้เป็นอำนาจของ “รัฐ” เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ “ประชาชน” ให้มีอำนาจในส่วนนี้ด้วย
  2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติสิทธิให้ประชาชนเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
  3. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นอกจากเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้แทนของตนในองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าร่วมกับองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดับท้องถิ่นแต่ละประเภท ระดับจังหวัด หรือระดับท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการ
  นอกจากนี้แล้ว ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ดังนี้
  1. ให้ประชาชนมีส่วนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง
  2. ให้ประชาขนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนท้องถิ่น
  3. ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ได้

  บรรณานุกรม
  โกวิทย์ พวงงาม. (2543). การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. พิมพ์ครั้งที่ 2.
  กรุงเทพฯ. วิญญูชน จำกัด.

  การปกครองท้องถิ่นในโลกตะวันตก
  สหรัฐอเมริกา
  ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2550 : 217-220) กล่าวว่า “The township was organized before the county, the county before the stage, the stage before the union” “ชุมชนตั้งขึ้นก่อนจังหวัด จังหวัดตั้งขึ้นก่อนรัฐ และรัฐก่อตั้งขึ้นก่อนการรวมกันตั้งเป็นประเทศ”
  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเกิดใหม่เมื่อเทียบกับประเทศทั้งหลายในยุโรปตะวันตก การปฏิวัติของอเมริกันเกิดผลกระทบต่อประเทศ ทวีป และต่อโลก ดังนี้
  1. ทำให้เกิดรัฐใหม่ที่เป็นเอกราช
  2. เป็นประเทศแรกของโลกที่ใช้ระบบสหพันธรัฐอย่างเป็นทางการ
  3. สหรัฐอเมริกากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพและการสร้างโอกาสใหม่ที่เท่าเทียมกันแก่ผู้คนทุกคน
  4. เป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก
  พัฒนาการสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในสหรัฐฯ
  ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2550 : 224, 227-229) ได้ศึกษาลักษณะเฉพาะการปกครองท้องถิ่นชุมชนอเมริกัน และพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น พบว่า Kenneth Lockridge นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้ศึกษาเมือง Dedham ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบอสตันมากนัก เขตนิวอิงแลนด์ เป็นสังคมที่มีระบบการเมืองแบบผสมระหว่างประชาธิปไตยกับคณาธิปไตย
  ข้อสรุปของ Lockridge ต่อเมือง Dedham จึงมีว่า
  “นี่คือคณาธิปไตยที่มิใช่คณาธิปไตย และประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย” ที่เป็นเช่นนี้เพราะวัฒนธรรมการเมืองในยุคนั้นเป็นเช่นนั้น โดยอ้างแนวคิดที่ว่าสังคมมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะเกิดปัญหา เนื่องจากมีความขัดแย้งกัน มนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำผิดและก่อบาป ดังนั้น รัฐจึงต้องการผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้คนได้
  การไม่มีสิทธิทางการเมืองและค่านิยมแบบคณาธิปไตยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ระบบ
  การเมืองแบบประชาธิปไตยลดลงหรือไม่ในเวลาต่อมา

  บรรณานุกรม
  ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2550). การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น. กรุงเทพฯ.
  โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: