RSS

ประกาศ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย

26 พ.ค.

วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.00 น. เตรียมสอบระหว่างภาค
** 1. ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ)
** 2. จำนวน 60 ข้อ 30 คะแนน
2.1 หนังสือเรียน 40 ข้อ
2.2 หนังสือนอกเวลา 20 ข้อ
** 3. ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ ขนาด 2B ขึ้นไป และยางลบดินสอมาเพื่อใช้ในการสอบ

อ.วงธรรม สรณะ

Advertisements
 

One response to “ประกาศ วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย

 1. อมรกิตต์ กิจมงคล

  มิถุนายน 2, 2011 at 2:21 PM

  กิจกรรมที่ 3 วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย
  (1.) อาจารย์นุชา มุกดาลอย มีแนวคิดและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองดังนี้
  ประชาธิปไตย คือระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่มติปวงชน หรือเสียงข้างมาก เกิดจากการแสดงออกของผู้แทนปวงชน ผู้แทนปวงชน หรือผู้แทนราษฎร

  ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ประชาธิปไตยทางการเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง คัดค้าน ถอดถอน ผู้แทนได้) เท่านั้น หากต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพย์สิน รายได้และงานที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรม มีการแข่งขันด้านการผลิตและการค้าที่เป็นธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และโอกาสการเข้าถึง ศาสนา ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม อย่างเสมอภาคกัน) ด้วย ประชาธิปไตย 2 อย่างหลังนี้ ประเทศไทยยังมีน้อย รวมทั้ง ไม่มีการให้การศึกษาให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคมมากพอ เป็นเหตุให้ประชาธิปไตยทางการเมืองของไทยยังพัฒนาไปได้ช้ามาก
  จะตรวจสอบประชาธิปไตยของแท้ได้อย่างไร
  ระบบการเลือกตั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย หากประชาชนต้องการจะตรวจสอบว่าสภาพการเมืองในตอนไหน เป็นประชาธิปไตยที่แท้หรือไม่ ต้องพิจารณาว่าสภาพการเมืองในขณะนั้น ประกอบไปด้วยสภาวะความเป็นประชาธิปไตย อย่างน้อย 6 ข้อ ดังต่อไปนี้หรือไม่ มากน้อยเพียงไร
  1. การเลือกตั้งผู้แทนจะต้องเป็นอิสระและยุติธรรม ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อโกงการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อเสียงขายเสียง และการที่กลุ่มอภิสิทธิชนใช้อำนาจอิทธิพลระบอบอุปถัมภ์ ให้คนต้องเลือกเฉพาะพวกเขาบางคน
  2. จะต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่ดี เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ และต่างฝ่ายต่างตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งภาคประชาชนสามารถถอดถอนผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบธรรมได้
  3. การบริหารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีการคอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคพวก หาประโยชน์ส่วนตัว
  4. มีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ที่มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่ อย่างมี เหตุผล มีความคงเส้นคงวา คนส่วนใหญ่ยอมรับ และรัฐธรรมนูญ กฎหมาย เหล่านั้นมีผลบังคับใช้ด้วย
  5. สื่อมวลชนและองค์กรประชาชนมิสิทธิเสรีภาพ, เป็นอิสระ, มีศักดิ์ศรี และเข้มแข็ง
  ประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น การสมาคม การชุมนุม การทำประชาพิจารณ์ (เปิดอภิปรายความคิดเห็นประชาชนเรื่องกฎหมายและโครงการต่างๆ) และการลงประชามติว่า ประชาชนจะรับหรือไม่ในเรื่องสำคัญๆ
  6. มีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สู่ประชาชน ทำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง สม่ำเสมอ
  ดังนั้นถ้าเรานำหลักการตรวจสอบประชาธิปไตย 6 ข้อนี้มาตรวจสอบสภาพการเมืองในช่วงปี 2544 – 2549 ซึ่งมีการเลือกตั้งและผู้สมัคร สส. จากพรรคไทยรักไทย ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยเสียงข้างมาก เราจะพบว่าพวกเขาเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจผูกขาด แทรกแซงองค์กรอิสระ ปิดปากสื่อมวลชนและประชาชน คอรัปชั่น หาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องฯลฯ ทำให้ ระบอบการปกครองแบบทักษิณเป็นระบอบประชาธิปไตยเพียงเปลือกนอก ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

  ประชาธิปไตยของแท้จะต้องมีสภาวะทั้ง 6 ข้อ อยู่พร้อมหน้ากัน ถ้ามีเพียงบางส่วนก็อาจจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยบางส่วน ซึ่งอย่างน้อยถ้าเรารู้จักปัญหา เราก็จะเห็นหนทางที่จะช่วยกัน พัฒนาการเมืองและสังคมของเราให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นต่อไปได้
  บรรณานุกรม
  อาจารย์นุชา มุกดาลอย (โรงรียนเฉลิมขวัญสตรี) อาจารย์วิชาสังคมศึกษา อำเภอเมือง ฯ จังหวัดพิษณุโลก
  (2.) แนวคิดของนักการเมืองที่เกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย
  เราอาจแยกความแตกต่างในรูปแบบต่างๆของอำนาจทางการเมืองร่วมกันในประวัติความเป็นมาซึ่งโดยมีลักษณะเป็นแผน แต่อาจจะจัดว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจ ในอดีต, อำนาจทางการเมืองสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันในบรรดาผู้ที่มีสิทธิพลเมืองเต็ม (ตัวอย่างทั่วไป ecclesia ชาวเอเธนส์) ในขณะที่อยู่ในอำนาจทางการเมืองหลังมีความเข้มข้นในระดับต่างๆที่มือของชนชั้นสูงอื่น ๆ
  ในขอบเขตทางการเมืองมีเพียงสามารถเป็นหนึ่งในรูปแบบของประชาธิปไตยในสิ่งที่เราอาจจะเรียกหรือโดยตรงการเมืองประชาธิปไตยที่อำนาจทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันในหมู่สาธารณะประชาชนทุกคน ดังนั้นการเมืองประชาธิปไตยที่มีการก่อตั้งขึ้นในการแบ่งปันความเท่าเทียมกันของอำนาจทางการเมืองในหมู่ประชาชนทุกคน, ตัวเอง instituting ของสังคม ซึ่งหมายความว่าเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องพอใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยสังคมให้มีลักษณะทางการเมืองเป็น
  • John Clark เช่น”นิเวศวิทยาการเมืองของสังคมเกินกว่าขอบเขตของเมือง”และคำตอบของผมในระบอบประชาธิปไตยและธรรมชาติ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3 (พ.ย. 1999), หน้า 523-576 และ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: